کد مطلب : 74442 تاریخ مطلب : 1400/05/31

طرح مقابله و‌جمع آوري باربري هاي غيرمجاز در ري ارائه مي‌شود

طرح مقابله و‌جمع آوري باربري هاي غيرمجاز در ري ارائه مي‌شود

طرح مقابله و‌جمع آوري باربري هاي غيرمجاز در ري ارائه مي‌شود

??به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري، مهدي کريميان رئيس اتحاديه کاميون ‌داران شهرستان ري با اشاره به استقرار خودروهاي باربري غيرمجاز در برخي ميادين شهرستان ري اظهار داشت: درصدديم تا طرح هاي مقابله اي و جمع آوري جهت برخورد با باربري هاي غيرمجاز و فاقد پروانه کسب که در ميادين اصلي استقرار دارند از سوي اتحاديه ارائه شود تا از فعاليت اين سودجويان جلوگيري شود.

??وي افزود: از شهروندان تقاضا مي شود جهت انجام امور مربوط به باربري تنها با باربري هاي داراي پروانه کسب ارتباط بگيرند زيرا که در صورت مفقود شدن کالا ها يا سرقت امکان پيگيري از اتحاديه وجود ندارد.
نیمتا روزنامه های صبح کشور