کد مطلب : 6738 تاریخ مطلب : 1395/08/14

آيين نامه اجرايي چگونگي فروش اقساطي، فوق العاده و حراج

( موضوع تبصره ماده 70 و ماده 84 قانون نظام صنفي)

تعاريف
ماده 1- تعاريف:
قانون:قانون نظام صنفي.
کميسيون نظارت: کميسيون نظارت شهرستان.
اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان.
اتحاديه: اتحاديه صنفي.
فروش اقساطي: عرضه کالا و خدمات به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي آن به اقساط مساوي يا غير مساوي در سر رسيدهاي معين از خريدار دريافت گردد طبق شرايط و ضوابط اين آيين نامه.
فروش فوق العاده و حراج: عرضه کالا و خدمات به قيمت حداقل پانزده درصد پايين تر از قيمت متعارف بازار، قيمت مصوب و يا ضوابط نرخ گذاري، در ايام خاص و مدت معين طبق شرايط و ضوابط اين آيين نامه.
فروش اقساطي
ماده2- چنانچه واحد صنفي براي فروش اقساطي کالاي خود تمايل به دريافت مبلغي مازاد بر قيمت نقدي آن کالا را داشته باشد مشروط به رعايت موازين قانوني و توافق بين خريدار و فروشنده خواهد بود.
تبصره- اعلام قيمت فروش نقدي و اقساطي به صورت قطعي براي کالا و خدمات موضوع اين آيين نامه توسط فروشنده الزامي است.
ماده3- در فروش اقساطي قرارداد بين خريدار و فروشنده مشتمل بر مشخصات کامل کالا يا خدمت، مبلغ پرداخت نقدي، درصد سود قانوني و تنظيم صورتحساب توسط فروشنده شامل فرمول محاسبه اقساطي، مبلغ فروش اقساطي و نحوه پرداخت آن، تعداد اقساط و نوع تضمين الزامي است.
ماده 4- در صوتي که خريدار از سررسيد مقرر قصد واريز تمام يا بخشي از بدهي خود را داشته باشد فروشنده مکلف است مدت بازپرداخت را مجددا بر اساس فرمول اوليه محاسبه و تصفيه حساب نمايد.
فروش فوق العاده و حراج
ماده 5- متقاضيان فروش فوق العاده و حراج مي بايست قبل از برگزاري، نسبت به ارائه مدارک زير به اتحاديه مربوط اقدام نمايند.
الف- تصوير پروانه کسب معتبر.
ب- فهرست کليه کالاهاي مورد عرضه در فروش فوق العاده و حراج.
ج- فاکتور خريد يا مدارکي دال بر قيمت تمام شده کالا.
د- فهرست قيمت کالاهاي مورد نظر در حالت فروش عادي و با احتساب تخفيف.
ه- اعلام درصد تخفيف.
ماده 6- اتحاديه موظف است حداکثر ظرف مدت يک هفته نسبت به صدور مجوز فروش فوق العاده و حراج جهت متقاضيان اقدام و رونوشت آن را براي اطلاع اتاق اصناف ارسال نمايد.
تبصره1- اخذ هر گونه مبلغي از واحدهاي صنفي براي موافقت با فروش فوق العاده و حراج توسط اتحاديه ممنوع است.
تبصره 2- تعداد دفعات برگزاري فروش فوق العاده و حراج واحدهاي صنفي حداکثر چهار نوبت در سال و هر نوبت حداکثر به مدت يک ماه مي باشد.
ماده 7- متقاضيان پس از دريافت مجوز موظفند ضمن الصاق تابلو فروش فوق العاده و حراج و درج قيمت کالاهاي مورد نظر، نرخ اوليه، ميزان تخفيف و مدت فروش فوق العاده و حراج را در مکان مناسب به طوري که در معرض ديد همگان نصب نمايند.
ساير مقررات
ماده 8- در صورتي که واحد صنفي بدون رعايت مقررات اين آيين نامه اقدام به فروش فوق العاده يا حراج نمايد متخلف محسوب و به جرائم مقرر در فصل هشتم قانون محکوم خواهد شد.
ماده 9- اتحاديه و واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف مکلفند بر نحوه فروش فوق العاده و حراج نظارت نموده، شکايات واصله را بررسي و در صورت احراز تخلف، متخلف را به سازمان تعزيرات حکومتي و يا ادارات تابعه آن در شهرستان ها معرفي نمايند.
ماده 10- نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده اتحاديه هاي ذي ربط و اتاق اصناف مي باشد.
ماده 11- اين آيين نامه در اجراي تبصره ماده (70) و ماده (84) قانون، مشتمل بر (11) و (3) تبصره بوسيله دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و در تاريخ 22/9/1394 به تصويب وزير محترم صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب آيين نامه هاب قبلي لغو مي گردد.
نیمتا روزنامه های صبح کشور