کد مطلب : 65367 تاریخ مطلب : 1399/06/04

گزارش عملکرد واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان ري در مرداد ماه سال 1399

تعداد واحد بازرسي شده:4093 واحد تعداد پرونده متشکله: 61 پرونده عنوان تخلف: گرانفروشي ،كم فروشي ،عدم درج قيمت،عدم صدور صورتحساب،تقلب،عدم ارائه فاكتور خريد ،عدم رعايت دستور العمل هاي بهداشتي،فروش اجبارى،تبليغ بر خلاف واقع،تداخل صنفى ... -تعداد واحد ساماندهي شده(فاقد پروانه كسب ) 2014 واحد -تعداد 1 واحد صنفي پلمپ - كشفيات: 17000 ماسك غير بهداشتي 15000 كيلو خرما تاريخ گذشته 340000 اقلام مختلف تجهيزات پزشكى غير بهداشتى 293 بسته انواع نوشيدنى و مواد خوراكى فاسد و تاريخ مصرف گذشته

نیمتا روزنامه های صبح کشور