کد مطلب : 63887 تاریخ مطلب : 1399/03/21

حضور دکتر صدرايي رييس شبکه بهداشت در اتاق اصناف جهت بررسي مشکلات اتحاديه ها

جلسه دکتر صدرايي رييس شبکه بهداشت با روساي اتحاديه هاي صنفي کباب و چلوکباب، مرغ و ماهي، اغذيه فروشان، نانوايان ، خواربار و لبنيات ،قنادان و نايب رييس اتحاديه آرايشگران زنانه در محل اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور