کد مطلب : 43295 تاریخ مطلب : 1398/10/01

ششمين جلسه کميسيون نظارت شهرستان ري

کميسيون نظارت شهرستان ري در محل اداره صنعت، معدن و تجارت با حضور نمايندگان محترم ادارات فرمانداري ، دارايي، بهداشت ، اماکن و هيئت رئيسه اتاق اصناف و فرمانده بسيج اصناف برگزار گرديد