کد مطلب : 43171 تاریخ مطلب : 1398/08/27

جلسه ستاد تنظيم بازار شهرستان ري

جلسه ستاد تنظيم بازار با حضور روساي محترم اتحاديه هاي صنفي، نمايندگان محترم ادارات فرمانداري، تعزيرات و اداره صمت در محل اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد