کد مطلب : 42044 تاریخ مطلب : 1398/07/16

انتخابات کميته تطبيق اتاق اصناف شهرستان ري

اجراي بند 4 ماده 8 تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي جهت عضويت در کميته تطبيق انتخابات هيئت مديره و بازرس اتحاديه هاي صنفي در محل اتاق اصناف برگزار گرديد و از مجموع 42 راي آقايان احمد محبعلي با 26 راي ، تقي الهي 24 راي و سيد کاظم خرمدره 20 راي کسب نمودند

نیمتا روزنامه های صبح کشور