کد مطلب : 40728 تاریخ مطلب : 1398/04/19

جلسه آموزشي مبارزه با پولشويي در حوزه اصناف

جلسه آموزشي مبارزه با پولشويي در حوزه اصناف با حضور مديران اجرايي اتحاديه هاي صنفي ،بازرسين اتاق اصناف و اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان ري برگزار گرديد