کد مطلب : 37134 تاریخ مطلب : 1397/12/20

نهمين اجلاس اتاق اصناف شهرستان ري

آخرين اجلاس اتاق اصناف شهرستان ري در سال 1397 با حضور روساي محترم اتحاديه هاي صنفي و مسئول محترم کميسيون نظارت و دبير محترم کميسيون امروز 20 اسفند ماه در محل اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد