کد مطلب : 36661 تاریخ مطلب : 1397/09/13

جلسه هماهنگي و هم انديشي روساي ادارات با واحد بازرسي اتاق اصناف و اداره صمت

جلسه هماهنگي و هم انديشي روساي ادارات تعزيرات حکومتي، دامپزشکي و اداره بهداشت با واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت در محل اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد.