کد مطلب : 33416 تاریخ مطلب : 1397/07/29

جوابيه اتاق اصناف شهرستان ري

نظر به ابهامات مطرح شده در کانال ري خبر

نظر به ابهامات مطرح شده در کانال ري خبر در خصوص اتاق اصناف شهرستان ري.

بدينوسيله اخبار صحيح در اين موارد براي روشن شدن اذهان عمومي به شرح زير اعلام مي گردد.

1- خدمات اتاق اصناف طبق قانون نظام صنفي که مجلس محترم تصويب نموده است ارائه مي گردد

2- حقوق هيئت رئيسه اتاق اصناف بر اساس قانون مصوب کميسيون نظارت شهرستان ري و تهران ماهيانه مبلغ 2/580/000 هزار تومان دريافت مي گردد.

3- در رابطه با دريافت 23 درصد اتاق اصناف از اتحاديه ها بر اساس قانون و مصوب کميسيون محترم نظارت دريافت مي گردد.

4- بيلان مالي اتاق اصناف هر ساله پس از استخراج جهت آگاهي اتحاديه ها و اعضاي تحت پوشش در اتوماسيون اداري اطلاع رساني مي گردد.

5- هزينه ساخت ساختمان جديد اتاق از محل درآمد و فروش ساختمان اتحاديه هاي صنفي بر اساس مصوب کميسيون محترم نظارت اقدام مي گردد

روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري