کد مطلب : 23915 تاریخ مطلب : 1396/09/14

اولين ماهنامه اقتصادي , اجتماعي اتاق اصناف شهرستان ري

اولين ماهنامه اقتصادي , اجتماعي اتاق اصناف شهرستان ري در آبان ماه 1396 منتشر گرديد

نیمتا روزنامه های صبح کشور